Komplex Integratív Terapeuta képzés

Bevezetés

A Magyar Komplex Pszichoterápiás Egyesület célja, hogy komplex integratív szemléletben oktassa a különböző módosult tudatállapotban végzett pszichoterápiákat.

A MAKOMP felnőtt képzése négy modulból áll, ezek integratív pszichodinamikus szemléletére és alkalmazására épül:

 1. Katathym Imaginatív Pszichoterápia
 2. Ericksoni hipnózis
 3. Regressziós technikák
 4. NLP-technikák

Mind a négy modul a módosult tudatállapotok különböző mélységeivel operál. A módosult tudatállapotok alkalmazása lehetővé teszi a tudattalan tartalmak feltérképezését, feltárását, és annak átdolgozását az adott terápiás intervenciók mentén. Erre a módszerek együttes alkalmazása biztosít lehetőséget.

A módszerek alkalmasak a hosszú, feltáró, a személyiség strukturális zavarait átdolgozó terápiás folyamatokra, akárcsak a rövid, főként tünetorientált terápiák alkalmazására.

A komplex integratív szemlélet nemcsak a módszerek kombinációját jelenti, hanem a pszichoterápiás szemlélet és alkalmazás komplex megközelítését, ahol a páciens személyiségét, problémáját, tüneteit, strukturális deficitjét multikauzális szinten közelíti meg a terapeuta elméleti és terápiás aspektusok mentén.

A komplex integratív szemléletben a pszichodinamikusan orientált elméleti bázis, a rendszerszemléletű elméleti bázis, a transzállapotok elméleti és gyakorlati ismerete és annak terápiás konzekvenciái alapvetően szükséges. Mind a négy terápiás módszer alkalmazható önállóan is, de komplex integratív alkalmazásuk a pszichoterápiás hatékonyságot növelni képes.

A képzés során a hallgatók mind a négy módszert elsajátíthatják, azonban a fókuszban a komplex integratív szemlélet elsajátítása áll.

A modulok elsajátítását 20 órás integrációs képzés követi, ami elsősorban szupervízióra helyezi a hangsúlyt: hogyan lehet a különböző transzmódszereket integráltan alkalmazni.

Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP)

A képzésre jelentkezni Kácsándi Elviránál az elvira.kacsandi@gmail.com email címen lehet.

A képzés célja a Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) módszerének elsajátítása.

A KIP módszerét Hanscarl Leuner fejlesztette ki 1948 és 1954 között. Leuner a KIP terápiát már kezdetektől fogva egy alapvetően dinamikus, analitikusan orientált pszichoterápiás folyamatként határozta meg.

A KIP-képek alkalmazásánál – kontrollált regresszió mentén – a tudattalan élménytartalom képi, imaginatív formában jelenik meg. Az imaginatív képek affektustelítettek, szimbolikusan ábrázolhatják a tudattalan konfliktusokat, a személyiség deficitjeit, kötődési patológiáját, illetve a korai traumák megnyilvánulásait.

A terápiás céllal indukált imaginatív képélmény és az imaginált tartalmakon végzett terápiás munka az elsődleges folyamatok elsőbbségét jelenti, azaz a tudattalanhoz közeli terápiás munkát végezhetünk. A terápiás céllal indukált képélmény, amit a terapeuta kísér, az összes érzékszervi modalitásokat hangsúlyozza, melyben a terápiás folyamat lényegi része zajlik.

A primer processzus szintjére történő regresszió az én szolgálatába állítható, ezáltal az integratív folyamatokat mobilizálhatjuk, így lehetőséget biztosíthatunk a személyiség deficitjeinek feltöltésére és a megrekedt fejlődési folyamatok elindítására. Ez lehetővé teszi a diádikus hiányok feltöltését, a személyiségzavarok kezelését és a neurotikus fixációk feloldását is.

A KIP-ben az imagináció és az imaginált tartalmon végzett terápiás munka központi történés, amit a terápiás folyamatban szisztematikusan és célzottan alkalmaz a terapeuta.

A KIP előnye, hogy a szimbólum nemcsak kifejezési lehetőséget nyújthat a tudattalanban lévő patológiás folyamatoknak, hanem kellő védelmet is biztosíthat az én számára.

Az imaginált szimbólumon végzett terápiás munka hatására a tudattalanban is változás jön létre, ami az egyén működésében, viselkedésében is megjelenik.

Az imagináció utáni beszélgetésben feldolgozhatóvá válhatnak, tudatosulhatnak az imaginált tartalmak, ezáltal átkerülnek a másodlagos processzus szintjére, így a tudattalanközeli tartalom összekapcsolódik a tudatos szinttel. Ez teszi lehetővé a korai emocionális zavarok kezelését, a személyiségdeficitek feltöltését, a személyiség utólagos érését, valamint a konfliktusok feldolgozását.

Rövid tematika

A képzés során a hallgatók elsajátítják a KIP-terápia alkalmazhatóságának indikációit és kontraindikációit.

Ismeretet szereznek arról, hogy az imaginált képek szimbolikus értelmezése során milyen információkat kaphatunk a személyiség strukturális felépítettségéről.

A képzés követi a KIP-terápia didaktikus tematikáját, alap-, közép- és felsőfok szintjeit, a hozzájuk tartozó intervenciós technikák ismertetését, alkalmazhatóságát, az imaginációs kísérés módját.

A képzés tematikája külön hangsúlyt helyez a főbb kórképek imaginatív jellegzetességeire a képi áramlásban, ezért az adott kórkép pszichodinamikai ismertetése mentén az imaginatív sajátosságokat is kiemelten ismerteti.

A középfok és a felsőfok alkalmazásánál, az adott emocionális fókusz megközelítésénél az imaginált képek csoportjának tematikus és hierarchikus ismertetése történik.

A képzés célul tűzi ki az imaginatív képek szimbolikus értelmezésének elsajátítását és alkalmazását, valamint annak felismerését, hogy az imaginált képi folyamatokban miként jelennek meg az ellenállások és az elhárító mechanizmusok.

A képzés része a szimbólumértelmezés, a szimbólumok általános, kollektív, mitikus ismeretének megismerése.

A képzésen csoportos KIP-önismeret zajlik, mellyel a résztvevők a KIP terápiás folyamatát sajátélményként sajátíthatják el.

A képzés zárt csoportként működik.

Rövid ismertető a képzés tematikájáról:

 1. Általános ismeretek, a KIP elméleti alapismeretei. A virág szimbóluma, a virág mint differenciál-diagnosztikai eszköz.
 2. Az őstörés elmélete, az alapzavar jellegzetessége, felismerhetősége, terápiás tartása, kötődési zavarok jellegzetességei. Rét szimbóluma.
 3. Hipnoanalitikus technikák alkalmazása a súlyos személyiségzavaroknál.
 4. A borderline személyiségzavar pszichodinamikája, képi szimbolikája, terápiás vezetése. Hegy szimbóluma.
 5. A nárcisztikus személyiségzavar pszichodinamikája, képi szimbolikája. Patak szimbóluma.
 6. A kényszeres zavarok pszichodinamikája, képi szimbolikája. Ház szimbólum.
 7. A depresszió pszichodinamikája, képi szimbolikája. Duális képek.
 8. A gyász folyamata, gyászmunka, elakadtgyász-reakció, a válás pszichodinamikája és következményei. A gyászmunka szimbolikus képei. Erdő széle szimbólum.
 9. A hisztéria pszichodinamikája, képi szimbolikája. Trianguláris képek.
 10. A pszichoszexuális zavarok pszichodinamikája, szimbolikája.
 11. A szorongásos zavarok pszichodinamikája, szimbolikája. Fókuszált középfokú képek, regresszió alkalmazása.
 12. Az archetípusok alkalmazása a terápiás folyamatban. A női archetípusok képei. A szexuális abúzus. A funkcionális meddőség, terhesség, születés.
 13. A férfi archetípusok alkalmazása a terápiás folyamatban. A férfi archetípusok képei. Az amplifikáció jelentése, alkalmazása a terápiás folyamatokban.
 14. Az álom szerepe a pszichoterápiában, használata a KIP folyamatában. A mesék alkalmazása a KIP-ben.
 15. A szégyen pszichodinamikája, megjelenése a különféle kórképekben, az ehhez kapcsolható képek. Énideál, éngyengeség, énerősítés.
 16. A disszociáció jelensége, megjelenése a különböző kórképekben.
 17. A pszichoszomatikus zavarok imaginatív terápiája.
 18. Felsőfok a KIP-ben. A kollektív tudattalan szimbolikus képei.
 19. Az imaginációban megjelenő elhárító mechanizmusok, áttétel és viszontáttétel a terápiás folyamatban.
 20. A terápia zárása, záró képek, összegzés.

 

A képzésre jelentkezés feltétele: pszichológusi vagy orvosi diploma.

A képzés ideje, részei:

 • 200 óra, 20 alkalom, havonta egy képzési nap
 • 80 óra szupervízió: minimum 3 eset ismertetése, egy eset írásbeli ismertetése, ennek leadása

Záróvizsga: az írásban benyújtott eset megvédése.

Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia (EHR)

A képzésre jelentkezni Pap Dávidnál a papdoki@gmail.com email címen lehet.

Általános információk

A képzés tartalma: 80 óra tanfolyam, 50 óra csoportos szupervízió

A kiképző csoportba való jelentkezés feltétele: orvosi, fogorvosi vagy pszichológusi diploma. Pszichológusok a mesterképzés mellett is hallgathatják. A hallgatói jogviszonyról igazolást szükséges bemutatni.

A képzések menete: havi 1 alkalom, 9:00–17:30 között

A képzés helyszíne: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152, C épület, II/208

A tanfolyam tartalma:

 • elméleti előadás
 • módszertani prezentáció
 • kiscsoportos, páros és egyéni sajátélmény
 • módszerbemutatás
 • videódemonstráció

A szupervíziót a képzés 50. órájától lehet elkezdeni (ami alatt 3 esetet szükséges ismertetni)

A záróvizsga (esetismertetés) feltételei:

írásban benyújtott esetismertetés (nem szükséges befejezett eset, a terápiás folyamat bemutatása a lényeg)

Oktató: Dr. Szamosi Éva (kiképző pszichoterapeuta, szupervizor)

Meghívott előadó: Pap-Józsa Dávid (klinikai szakpszichológus, ericksoni terapeuta)

 

Elméleti háttér

Milton H. Erickson újszerű gondolkodásmódja, eredeti módszere a XX. századi pszichoterápia számos iskolájára volt hatással. Az ericksoni terápia előnye hatékonyan használható diagnosztikai és rövidterápiás, problémaspecifikus megközelítésében rejlik. A múlt történéseit figyelembe véve a személy aktuális élethelyzetére, kereteire, környezetére, az általuk támasztott új követelményekre fókuszál. Célja a valódi (a viselkedésben, gondolkodásban, értékrendben, érzelemvilágban együttesen jelentkező, ezért maradandó) változás elindítása, ezért jelen- és jövőorientált. Egyedi hipnózistechnikák és szuggesztiók, valamint éber állapotú verbális beavatkozások (pl. paradox intervenciók) segítségével igyekszik a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben változást előidézni a személyiség tudattalan működésében. Minden személyt és problémát egyedinek tekint, sajátos élettapasztalattal, élethelyzettel és kontextussal. Ragaszkodik a terápia személyre szabásához az egyén erőforrásainak, személyiségszerkezetének, motivációjának, terhelhetőségének, narratív stílusának és tünetének tükrében. Bár intenzíven dolgozik a tudattalan folyamatok módosításán, nem törekszik feltétlenül azok tudatosítására. A terápiát a terapeuta és a személy együttműködésének kreatív gyümölcsének tekinti, amiért közösen tartoznak felelősséggel. A klienst olyan személynek látja, aki bizonyos erőforrásokkal rendelkezik, ám ezeket vagy nem képes mozgósítani, vagy eszköztárából éppen az adott probléma megoldásához szükséges eszközök hiányoznak. Számára a személy és a személyiség minden mozzanata pozitív szándékú, beleértve az esetleges tüneteket is. A terapeuta feladata nem a tünet megszüntetése, hanem az egyén igényeinek és képességeinek megértése, a tünet mögött rejlő szükségletek elfogadása. A kliensben természetes módon megjelenő ellenállást erőforrásnak és diagnosztikai támpontnak tekinti. Olyan pozitív funkcióként látja, amelyet bátorítani szükséges, és energiáját a személy változása érdekében felhasználni, új, konstruktív – gyógyulást célzó – csatornába irányítani.

 

Tematika

A képzés során a hallgatók megismerik a Milton H. Erickson által használt rövidterápiás, megoldásközpontú beavatkozásokat, az ericksoni szemléletet és emberképet. Cél a párokkal, családokkal és egyénekkel való pszichoterápiás kommunikáció egyedi módszereinek bemutatása és gyakorlása, felhasználva ehhez az ericksoni indirekt hipnózis elemeit. A részvevők az ericksoni hipnózis aktív gyakorlásán keresztül ismerkednek meg a szemlélet éber állapotú, verbális terápiás eszköztárával.

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Bevezető; Milton H. Erickson bemutatása; történeti áttekintés; a képzés célja; a hallgatók célja a képzésen való részvétellel
 • Az ericksoni emberkép és fejlődéselmélet a dinamikus, fenomenológiai és kognitív elméletek tükrében
 • Egészség-betegség vs. rugalmasság-rugalmatlanság
 • A tünet pozitív funkciója; a változás jelentősége és előidézése a személyiségben

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Pszichodiagnosztika az ericksoni megközelítésben; Interperszonális Index
 • A hipnózis indikációja és korlátai
 • Az ericksoni hipnózis elméleti alapjai; az obszerváció folyamata
 • A hipnózis mint a kommunikáció egy formája

 

 1. alkalom (10 óra)
 • A transzállapot jellemzői és diagnosztikus felhasználása
 • A transzállapot létrejöttének módozatai, a terapeuta szerepe és eszköztára
 • A direkt és az indirekt szuggesztiók hasonlóságai és különbségei, funkcióik és korlátaik
 • Az indirekt szuggesztiók nyelvezete, nyelvi formulái

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Az indirekt kommunikáció személyre szabása
 • A hipnózisindukció segédtechnikái
 • Terápiás történetmesélés (metaforák) indikációja, használata
 • A poszthipnotikus szuggesztiók indikációja és alkalmazása

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Hipnózis és trauma
 • Fájdalomkezelés hipnózissal
 • Konfúziós technikák
 • Verbális technikák használata éber tudatállapotban; kapcsolódásuk a hipnotikus szuggesztiókhoz
 • A raport kialakítása

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Az ellenállás felismerése; raport kialakítása az ellenállás felhasználásával
 • A tünetminta megszakításának módszerei
 • Paradox technikák, meglepetés, sokk funkciója, használata, korlátai
 • Átkeretezés és kettős kötések

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Az ericksoni megközelítés lehetőségei a mentálhigiénés munkában
 • Rövidterápiás beavatkozások, kríziskezelés
 • Szorongásos zavarok terápiája
 • Depresszió kezelése ericksoni megközelítésben

 

 1. alkalom (10 óra)
 • Munka ellenállással, vonakodó szülőkkel, lázadó, oppozíciós gyermekekkel
 • Ericksoni technikák pár- és családterápiás helyzetekben
 • Konfrontatív és megoldásorientált módszerek serdülőkkel és családokkal
 • Keretek és határok, etikai megfontolások
Regressziós technikák

A képzésre jelentkezni Kácsándi Elviránál az elvira.kacsandi@gmail.com email címen lehet.

A regresszió alkalmazása a pszichoterápiában hosszú múltra tekint vissza. Az életkorregresszió alkalmazása egy olyan gyógyító megközelítés, amely egy múltbéli esemény vagy eseménysorozat feltárására fókuszál. A feltárást a traumatikus esemény vagy eseménylánc feldolgozása, átkeretezése követi. Ezáltal lehetővé teszi az egyén jelenlegi mentális és érzelmi állapotának változását, a maladaptív működések átalakítását adaptívabb működésekké.

A regressziós terápia alapvetően a hipnoterápia és a pszichoanalízis módszereiből fejlődött ki, hangsúlyt helyezve a múltbéli traumatikus események feltárására annak érdekében, hogy megoldást találjanak a jelenlegi konfliktusokra.

A képzésben a hallgatók elsajátíthatják a klasszikus és a mai regressziós technikákat, az ego state technikát, és ezek alkalmazhatósági területeit a különféle patológiás kórképekben. A képzés nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a terápiás folyamatban mikor használható a regressziós technika, milyen indikációs és kontraindikációs aspektusokat kell figyelembe venni.

A képzés elméleti előadásokból, esetismertetésekből, demonstrációból, sajátélményből és kiscsoportos gyakorlatokból tevődik össze.

 

A képzés ideje: 40 óra, alkalmanként 10 óra

NLP

A képzés jelenleg nem indul.

A képzés célja az NLP alapismereteinek, a pszichoterápiás folyamatokba illeszthető NLP-technikák célorientált elsajátítása elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.

Az NLP mint az emberi kommunikáció és viselkedés hatékony modellje John Grinder és Richard Bandler nevéhez köthető. Az NLP gyökerei Fritz Perls gestaltterápiás elméletéhez, Milton H. Erikson hipnózismódszeréhez és Virginia Satir családterápiás szemléletéhez köthető, illetve ezekből vezethető le. Az NLP azokat az összefüggéseket írja le, amelyek az emberi kommunikáció pszichofiziológiai folyamatai, nyelvi kifejezései, szubjektív gondolkodásmódjai, tapasztalásmintái és a szocializációtól függő programozás között állnak fenn. Ezeket az összefüggéseket strukturálták és jól tagolt rendszerekbe foglalták össze. Az NLP alapvetően jövő- és célorientált technika.

 

A képzés ideje: 40 óra, alkalmanként 10 óra

Terápiás előtanulmányok

A képzésre jelentkezni Kácsándi Elviránál az elvira.kacsandi@gmail.com email címen lehet.

Modul neve: Terápiás előtanulmányok
Almodul neve: Pszichopatológia és patopszichológia
Az almodul jellege: Előadás
Az értékelés formája: Szóbeli vizsga (felnőtt és gyermek tétel)

Kontaktóraszám: 55 óra (11 alkalom)
Előfeltételek: –

Létszám: 10-25

Almodul leírása

Célok: Szakvizsgával nem rendelkező orvosok, fogorvosok, pszichológusok és gyógypedagógusok számára pszichopatológiai és patopszichológiai ismeretek átadása, meglévő ismeretek elmélyítése.

Tematika (pdf)

Modulfelelős:

Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta

Oktatók:

Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta,

Dr. Hamvas Szilárd pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta

Nagy Brigitta klinikai szakpszichológus


Modul neve:  Terápiás előtanulmányok
Amodul neve: Mélylélektani alapismeretek
Az almodul jellege:  Előadás

Előfeltételek: –
Az értékelés formája: Szóbeli vizsga

Kontaktóraszám: 20 óra (4 alkalom)

Létszám: 10-25

Almodul leírása

Célok: Szakvizsgával nem rendelkező orvosok, fogorvosok, pszichológusok és gyógypedagógusok számára mélylélektani és pszichodinamikai alapismeretek megismerése, meglévő ismeretek elmélyítése.

Tematika (pdf)

 
Modulfelelős: Kácsándi Elvira kiképző pszichoterapeuta

Oktatók:

Pulay Klára, Tönkő Ildikó, Szél Erzsébet

 

Képzések időpontjai (2018–2019)
Képzés Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP)
II. Évfolyam I. Évfolyam Információk
Csoport 19-es csoport (Budapest) (betelt!) 20-as csoport (Budapest) (betelt!) 21-es csoport (betelt!) 22-es szegedi csoport (betelt!)
Időpontok 10 órától 18 óráig 10 órától 18 óráig 10 órától 18 óráig 10 órától 18 óráig Óraszám: 200 óra

Előfeltétel: pszichológusi vagy orvosi végzettség

Ár: 15.000 Ft/alkalom

Jelentkezés:
elvira.kacsandi@gmail.com

2018. szeptember 8., szombat 2018. szeptember 16., vasárnap 2018. szeptember 15., szombat 2018. szeptember 23., vasárnap
2018. október 6., szombat 2018. október 14., vasárnap 2018. október 13., szombat 2018. október 7., vasárnap
2018. november 10., szombat 2018. november 25., vasárnap 2018. november 17., szombat 2018. november 11., vasárnap
2018. december 8., szombat 2018. december 16., vasárnap 2018. december 15., szombat 2018. december 9., vasárnap
2019. január 12., szombat 2019. január 20., vasárnap 2019. január 6., vasárnap 2019. január 13., vasárnap
2019. február 2., szombat 2019. február 17., vasárnap 2019. február 16., szombat 2019. február 3., vasárnap
2019. március 9., szombat 2019. március 24., vasárnap 2019. március 23., szombat 2019. március 10., vasárnap
2019. április 6., szombat 2019. április 20., szombat 2019. június 2., vasárnap 2019. április 7., vasárnap
2019. május 4., szombat 2019. május 12., vasárnap 2019. május 11., szombat 2019. május 5., vasárnap
2019. június 15., szombat 2019. június 23., vasárnap 2019. június 22., szombat 2019. június 16., vasárnap
Helyszín 1094 Budapest, Soroksári út 20/b 1095 Budapest, Soroksári út 20/b 1096 Budapest, Soroksári út 20/b 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. III.emelet (MENTA Központ)
Oktató Kácsándi Elvira Kácsándi Elvira Kácsándi Elvira Kácsándi Elvira
Képzés Ericksoni Hipnózis és Rövidterápia (EHR) Információk
Csoport 1-es csoport Óraszám: 80 óra

Előfeltétel: pszichológusi vagy orvosi végzettség

Ár: 15.000 Ft/alkalom

Jelentkezés:
Pap-Józsa Dávid
papdoki@gmail.com

Időpontok 9.00-tól 17:30-ig
2018. november 17., szombat
2018. december 8., szombat
2019. január 5., szombat
2019. február 9., szombat
2019. március 9., szombat
2019. április 6., szombat
2019. május 4., szombat
2019. június 15., szombat
Szupervíziók: pénteki napokon 14.00–18.00 között,
2019. 02.08., 2019.03.08., 2019.04.05., 2019.05.03., 2019.06.14.
Helyszín 1113 Budapest, Bartók Béla út 152, C épület, II/208
Oktató Pap-Józsa Dávid
Képzés Regressziós technikák (RT) Információk
Csoport 1-es csoport Óraszám: 40 óra
Előfeltétel:pszichológusi vagy orvosi végzettség
Ár: 15.000 Ft/alkalom
Jelentkezés:
Kácsándi Elvira
elvira.kacsandi@gmail.com
Időpontok 10 órától 18 óráig
2019. január 27. vasárnap
2019. március 31. vasárnap
2019. május 19., vasárnap
2019. június 30., vasárnap
Helyszín 1094 Budapest, Soroksári út 20/b
Oktató Kácsándi Elvira
Képzés Terápiás előtanulmányok
Mélylélektani alapismeretek és Pszichoterápiás alapismeretek
Információk
Csoport 1-es csoport Óraszám: 45 óra

Előfeltétel: pszichológusi vagy orvosi végzettség

Ár: 8.000 Ft/alkalom

Jelentkezés:
Kácsándi Elvira
elvira.kacsandi@gmail.com

Időpontok 15 órától 19 óráig
2018. szeptember 28., péntek
2018. október 26., péntek
2018. november 30., péntek
2018. december 14., péntek
2019. január 25., péntek
2019. február 22., péntek
2019. március 29., péntek
2019. április 26., péntek
2019. május 31., péntek
Helyszín  1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. félemelet 5.
Oktató Pulay Klára
Képzés Terápiás előtanulmányok
Pszichopatológia és patopszichológia
Információk
Csoport 1-es csoport Óraszám: 55 óra

Előfeltétel: pszichológusi vagy orvosi végzettség

Ár: 8.000 Ft/alkalom

Jelentkezés:
Kácsándi Elvira
elvira.kacsandi@gmail.com

Időpontok 15 órától 19 óráig
2018. szeptember 21., péntek
2018. október 12., péntek
2018. november 9., péntek
2018. december 7., péntek
2019. január 11., péntek
2019. február 8., péntek
2019. március 8., péntek
2019. április 12., péntek
2019. május 10., péntek
2019. június 07., péntek
2019. június 28., péntek
Helyszín 1094 Budapest, Soroksári út 20/b
Oktató Dr. Hamvas Szilárd, Nagy Brigitta, Kácsándi Elvira

A képzésekre jelentkezni az oktatóknál lehet!

Köszönjük!

10 + 13 =